Home » Erelidregelement

Erelid

REGLEMENT BENOEMING ERELEDEN / LEDEN VAN VERDIENSTE.

Artikel 4 van de statuten van de Tennisvereniging Leuth geeft aan dat de
algemene ledenvergadering leden die zich jegens de vereniging op bijzondere
wijze hebben onderscheiden kan benoemen tot erelid of tot lid van verdienste.
Dergelijke benoemingen kunnen plaats vinden op elk moment dat het bestuur
of leden het zinvol/gewenst achten een voorstel daartoe te doen. Dat kan
dan dus als betrokkene nog in functie is ( b.v. bij gelegenheid van een jubileumviering
) maar ook bij diens afscheid.
Voorstellen daartoe worden gedaan door het bestuur of – schriftelijk
aan het bestuur – door een of meerdere leden.
Een dergelijke benoeming is geldig als door minimaal 2/3 van de aanwezige
leden met het voorstel wordt ingestemd.

Om tot een zo objectief mogelijke voordracht te komen heeft het bestuur
in de vergadering van
24 september 2009 onderstaande criteria en waarderingsregels vastgesteld.
Deze zijn niet bindend maar kunnen worden gezien als richtlijn bij het beoordelen
van een voordracht. Er kunnen dus voordrachten worden gedaan waarbij wordt
afgeweken van de gestelde criteria en regels, mits die afwijkingen met argumenten
zijn onderbouwd.

Definities functies/ taken:
bestuurslid:
een door de algemene ledenvergadering als zodanig benoemd verenigingslid.
commissielid:
een verenigingslid die lid is van een kommissie binnen de vereniging en het
gehele jaar door structureel  werkzaamheden binnen die kommissie verricht;
vrijwilliger:
een verenigingslid die incidenteel werkzaamheden binnen
de vereniging verricht en geen lid is van een kommissie.

Te gebruiken criteria:

 1. in beginsel kunnen alleen bestuursleden
  en commissieleden
  tot erelid worden
  benoemd. Vrijwilligers kunnen in
  beginsel alleen tot lid van verdienste worden
  benoemd in zeer bijzondere gevallen. Spelregels hiervoor zijn moeilijk
  aan te geven maar gedacht kan worden aan het vele jaren lang belangeloos
  verrichten van veel werk binnen de vereniging zonder dat men een rol
  als bestuurs- of commissielid wilde vervullen. Daarbij worden dan minimaal
  de regels gehanteerd zoals bedoeld bij B en C.;
 2. aantal jaren dat een lid een bepaalde functie
  heeft verricht of vrijwilliger is geweest;
 3. de functie(s) moeten op positieve wijze zijn
  ingevuld.Dit criterium zal altijd enigszins
  subjectief zijn. Uitgangspunt is evenwel dat de kandidaat in zijn/haar
  functie nooit voor langere tijd omstreden is geweest of na grote, minder prettige
  meningsverschillen
  de functie heeft neergelegd.

Samenloop functies:
Een voorzitter/lid van het bestuur
wordt geacht vanuit
zijn taak tenminste in één commissie zitting te hebben. Het
aantal jaren dat die beide functies zijn vervuld kunnen dus niet bij
elkaar opgeteld worden.
Is men – als bestuurslid –  echter aktief als lid van meerdere
commissies dan kan het aantal jaren dat men die tweede of derde functie vervulde  wel worden meegeteld.
Voor commissieleden wordt geen rekening
gehouden met samenloop van functies. Bepalend is het aantal jaren dat men
lid van een commissie is geweest, ook als men gelijktijdig lid van meerdere
commissies was.

Erelid:
Voor de onderscheiding “ erelid “ is het nodig;

 • dat de kandidaat in totaal (vanwege
  mogelijke dubbeltelling) tenminste 15 jaren bestuurslid
  + eventueel lid van meer dan een commissie is geweest;
 • dat de kandidaat tenminste 15
  jaren kommissielid + eventueel
  bestuurslid is geweest.

Lid van verdienste:
Voor de onderscheiding “ lid van verdienste “ is het nodig:

 • dat de kandidaat zich gedurende tenminste 10
  jaren
  als
  vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging;

Blijk van waardering:
De waardering wordt vorm gegeven door:

 • een attentie in de vorm van…?… t.w.v…..?…..Noot:
  het bestuur bepaalt bij elke gelegenheid afzonderlijk – rekening
  houdend met mogelijke wensen van de te onderscheiden persoon – de
  vorm en de waarde van de attentie.
 • een boeket bloemen,
 • foto met vermelding van naam en reden onderscheiding
  in clubhuis,
 • vermelding van naam en eretitel op de website
  van onze vereniging

Overige afspraken:

 • om bovenstaande spelregels juist te kunnen gebruiken
  zal een (doorlopende) registratie opgezet en
  bijgehouden moeten worden van leden die functies in het bestuur en/of commissies
  vervullen of
  vrijwilliger zijn en in welke jaren zij die functies hebben vervuld,
 • in afwijking van hetgeen in de statuten hierover
  is vermeld heeft het bestuur besloten geen contributievrijstelling te
  verlenen aan ereleden en leden van verdienste.

Leuth,   juli 2009,
Geert Rutten
Voorzitter TVL.

Dit reglement is geaccordeerd en vastgesteld door de vergadering van
het bestuur van de TV Leuth dd. 24 september 2009 en zal derhalve vanaf
deze datum zonodig worden gebruikt.