Home » Statuten

Statuten

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM
Artikel 1. ———————————————
De vereniging draagt de naam: Tennisvereniging Leuth.
Zij is opgericht op negentien maart negentienhonderd twee en tachtig.

ZETEL
Artikel 2.
De vereniging zetelt te Leuth, gemeente Ubbergen.

DOEL
Artikel 3.———————————————
1. De vereniging heeft als doel het (doen) beoefenen en bevorderen van
de tennissport,
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van de
tennissport;
b. het vormen van een band tussen haar leden. en deelnemer;
c. het maken van propaganda voor de tennissport; ——-
d. het vertegenwoordigen van haar leden en deelnemers tegenover de vereniging
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
(hierna ook te noemen: K.N.L.T.B.);
e. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het
spelpeil van de leden en deelnemers van de vereniging;
f. het uitschrijven van een deelnemer aan wedstrijden, speciaal ook het
deelnemen aan de door de K.N.L.T.B, georganiseerde competitie; ————————————
g. het verbreiden van de regels van de tennissport onder haar leden en
deelnemers;———–
h. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste
staan;
i. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het nader
te noemen Huishoudelijk Reglement.

LEDEN, DEELNEMERS EN GUNSTIGERS
Artikel 4. ———————————————
1. De vereniging kent de volgende categorieën:
a. gewone leden; —————————————-
b. ereleden;
c. leden van verdienste;
d. juniordeelnemers, ook wel genaamd "deelnemers";
e. begunstigers.
Gewone leden, ereleden en leden van verdienste worden hierna tezamen of
afzonderlijk ook wel (kortheidshalve) leden genoemd.
2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijk personen, die
op de eerste januari van het verenigingsjaar:
de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennissport actief
beoefenen of beoefend hebben.
3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging
onderscheiden hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens
de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid
dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering,
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen. —–
Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten verplichtingen
als in de wet en in deze statuten aan gewone leden zijn toegekend en opgelegd,
met inachtneming van
artikel 8 lid 3. —————————————
4. Juniordeelnemers kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste
januari van het verenigingsjaar de zeventien,jarige leeftijd nog niet
hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
————-
5. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging
geldelijk of anderszins te steunen. Zij hebben in de vereniging geen speelrecht.
—————–.
6. Juniordeelnemers en begunstigers zijn geen leden in de zin der wet
doch zij hebben, behoudens dat zij geen stem recht hebben, niet tot bestuurslid
kunnen worden benoemd noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel
12 lid 4 -overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en
in deze statuten aan leden zijn toegekend en opgelegd.
Bij een stemming in de algemene ledenvergadering hebben zij een adviserende
stem. ———————————

AANMELDING EN TOELATING
Artikel 5.
1. Aanmelding als lid of als deelnemer van de vereniging geschiedt door
het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
Betreft het de aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier
mede zijn ondertekend door zijn wettelijke vertegenwoordiger.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden, juniordeelnemers
en begunstigers.
3. Bij niet-toelating door het bestuur tot gewoon lid of juniordeelnemer
kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen
4.Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen of door het bestuur
van de KNLTB geschorst zijn kunnen geen lid van de vereniging zijn.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. Het lidmaatschap of deelnemerschap van de vereniging eindigt: ———————————————-
a. door overlijden; —-
b. door schriftelijke opzegging door het lid of de deelnemer aan de secretaris
van het bestuur; ——————
c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan gedaan worden,
wanneer een lid of deelnemer niet meer voldoet aan de vereisten die door
de statuten voor het lidmaatschap of deelnemerschap zijn gesteld, wanneer
hij/zij -zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer
hij/zij het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. verliest, alsook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap of deelnemerschap
te laten voortduren;
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van
de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid of deelnemer in strijd
met de statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of de besluiten van de
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap of deelnemerschap door het lid of de
deelnemer kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar
en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet
het lidmaatschap of deelnemerschap eindigen op het vroegst toegelaten
tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.—————————————————-
5. Een lid of deelnemer is niet bevoegd door opzegging van zijn/haar lidmaatschap
of deelnemerschap een’ besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke
aard voor de leden of deelnemers zijn verzwaard, te zijnen/haren opzichte
uit te sluiten. ———————————————
6. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap of
deelnemerschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap of deelnemerschap
te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na (de) ontvangst
van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering.
———————————————
Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis
gesteld, met opgave van redenen. ——-Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid of de deelnemer geschorst.—————————
7. Wanneer het lidmaatschap of deelnemerschap in de loop van een boekjaar
eindigt, blijft de contributie over het– gehele verenigingsjaar verschuldigd.——————————–
8. In de gevallen, genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt
het lidmaatschap of deelnemerschap onmiddellijk. ————————————————-

SCHORSING
Artikel 7. ———————————————–11. Leden en
deelnemers, die, handelen in strijd met de statuten en/of het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten
van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging
krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering
genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal
vier weken. —————
Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene
vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap of
deelnemerschap. ——-.
2. Geschorste leden en deelnemers zijn verstoken van alle rechten, welke
uit het lidmaatschap of deelnemerschap voortvloeien, doch behouden het
recht om in de algemene vergadering, waarin hun schorsing en/of voorgestelde
ontzetting
Wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.
3. Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als lid of als deelnemer
van de vereniging met zich mee. ————

CONTRIBUTIE———————–
Artikel 8. ———————————————
1. De leden en deelnemers moeten een jaarlijkse contributie betalen, die
bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie
kan worden bepaald.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden en
deelnemers begunstigers, leden van verdienste en ereleden daaronder niet
begrepen een entreegeld moeten betalen. ————————————
3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting
tot betaling van contributie. Het bestuur is voorts bevoegd in bijzondere
gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van contributie en/of entreegeld door leden en deelnemers te verlenen
4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen leden,
ereleden, leden van verdienste en deelnemers de K.N.L.T.B. contributie,
welke door de vereniging aan de K.N.L.T.B. wordt afgedragen. —————————-

BESTUUR————————-
Artikel 9. ———————————————-
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van
vijf en een maximum van zeven leden, waaronder een voorzitter,een secretaris
en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn. —————————-
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering
uit een lijst van door het bestuur en/of de leden gestelde candidaten.
Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen gewone leden en ereleden, alsmede
leden van verdienste.
Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport,tenzij
volgens de reglementen van de K.N.L.T.B. dispensatie is verleend. ———————
3. De bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
———————————–
4. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster,
waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding
als zodanig.
Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde
adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.
De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt
in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
———————
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature,
treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het
rooster had moeten aftreden.
5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te a11en tijde ontslag
verlenen.
Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging
eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering
een opvolger.
7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan,blijven
de overblijvende bestuursleden een bevoegd co1lege vormen, tenzij het
aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures.
In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen
een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste
vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien
in de ontstane vacatures.
8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notu1en opgemaakt, die
door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester
dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester ook ten aanzien van
besluiten als bedoeld in lid 3.
2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen
en geven van onroerende goederen
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
tot:
a. het nemen van besluiten tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis
òf onbepaald is òf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen
bedrag te boven gaat, òf waardoor de vereniging voor langer dan
één jaar gebonden wordt;
d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank-)krediet
wordt verleend
e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging
verleend bankkrediet;
f. het aangaan van dadingen;
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen
en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen
lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan,
wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door het bestuur
tegen derden, dan wel door derden tegen de vereniging, wel een beroep
gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene
vergadering wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen
geen beroep gedaan kan worden.
4. Het bestuur kan, met inachtneming van het onder lid 1 tot en met 3
van dit artikel gestelde, binnen de grens van zijn bevoegdheden een of
meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging
op te treden.
5. Het bestuur kan uit de leden, deelnemers, ereleden en/of leden van
verdienste één of meer commissies instellen, waarvan de
leden voor de periode van één jaar worden benoemd door
de algemene vergadering; begunstigers kunnen als adviseur worden toegevoegd.
6. Over alles wat niet door de wet, de statuten of het Huishoudelijk Reglement
is geregeld, beslist het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11.
1. Het verenigingsjaar is gelijk, aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt voor een april een algemene vergadering, de jaarvergadering
gehouden; daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beheer.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de, leden een commissie
van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Verkiezing, vervanging en/of aftreden van de leden van deze commissie
worden nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12.
1. Aan de algemene vergadering, komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering,’ als bedoeld in artikel 11 1id 3 komen onder
meer aan de orde:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag als bedoeld in artikel 11 lid 3
c. het verslag van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4;
d. de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 11 lid 3 e. de
benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
f. de vaststelling van de contributie en het eventuele entreegeld;
g. de begroting voor het volgende verenigingsjaar; ——-
h. de verkiezing van de bestuursleden;
i. de verkiezing van commissies;
j. voorstellen van de zijde van het bestuur
k. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
l. wat verder ter tafel komt.
3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering
worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht of wanneer
het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende van
het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering, zulks op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één
ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
5. Candidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen
functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf leden, ereleden
of leden van verdienste.
Candidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich heeft
vergewist, dat de te stellen candidaten een eventuele benoeming zullen
aanvaarden.
Candidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij
de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld
van een bereidverklaring van de gestelde candidaat, uiterlijk zeven dagen
voor de algemene vergadering.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13. ———————————————–
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden, ereleden,
leden van verdienste, juniordeelnemers en begunstigers met inachtneming
van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks onverminderd het bepaalde
in de artikelen 17 en 18.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 14.
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden, ereleden,
leden van verdienste, deelnemers en begunstigers van de vereniging.
Géén toegang hebben, met inachtneming va het tweede lid
van artikel 7, geschorste gewone leden en bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist
de algemene vergadering.
3. Ieder gewoon lid, erelid en lid van verdienste van de vereniging dat
niet geschorst is, heeft één stem.
4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
Artikel 15
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger,
dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur
aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.—–
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt,
die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst alsdan door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ondertekend.
Zij die een vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4 kunnen
een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING.
Artikel 16
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor, zover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ————————————————
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien
tenminste een/tiende van het aantal stem gerechtigde leden aanwezig is.
Is dit vereiste aantal (stemgerechtigden) niet aanwezig,dan moet binnen
een en twintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde
te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, die alsdan geldige besluiten
kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. ————
4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.———————————-
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde
herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens
gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht,
dan wordt door loting uitgemaakt. Op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmenmeer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist
het lot wie van beiden is gekozen
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing
van personen, is het voorstel verworpen.
8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen geschieden mondeling,
tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één
der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. ——————————
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stem gerechtigde
hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze
niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
——————————–
10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen, dus ook omtrent een voorstel tot statutenwijziging
of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze
niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband
houdende formaliteit niet in acht genomen.
11. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde
leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In
het andere geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie candidaat gesteld zijn, wordt
tot stemming overgegaan. ——————–
12. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes.
Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige stemmen
buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets ander is aangegeven
dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven,
is het niet aangenomen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17. ———————————————
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit
van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste
vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel
tot statutenwijziging woordelijk is vermeld. —————-
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid
van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering
waarin tenminste twee/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig
is. Is niet twee/tiende van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt
binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde
is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden kan worden
beslist, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
a. het bestuur van de K.N.L.T.B., door het bestuur van de vereniging daarom
verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben
tegen het genomen besluit, en
b. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING———————-
Artikel18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van, de algemene
vergadering; het bepaalde in de leden 1,2 en3a van het voorgaande artikel
is van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt
door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één
of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van
het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een
gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het saldo worden gegeven.

REGLEMENTEN
Artikel 19
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement.alsook andere
reglementen vaststellen.
2. Een (huishoudelijk)reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook
waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Een kopie van de orginele Statuten hebben
de bestuursleden van TVLeuth.