Home » Huisregelsreglement

Huishoudelijk reglement

Opgemaakt: oktober 1982
Herziening per 9 maart 2007 (ALV) artikel 1 i.v.m. opzegging lidmaatschap
bij KNLTB.

Artikel 1 Lidmaatschap

Aanmelding Lidmaatschap
Een
ieder, die lid wenst te worden kan daartoe bij de ledenadministratie
een aanmeldingsformulier indienen met pasfoto. Het Bestuur beslist
omtrent de toelating of de afwijzing. Van eventuele afwijzing wordt
betrokkene met opgaaf van reden schriftelijk mededeling gedaan. Betrokkene
kan bij de algemene ledenvergadering tegen het bestuursbesluit tot
afwijzing in beroep gaan. Na betaling van de contributie ontvangt het
lid een KNLTB pasje, geldend voor de periode waarover contributie is
betaald, als bewijs van lidmaatschap. Dit KNLTB pasje dient tevens
als afhanglabel.

De Contributie.
Contributie wordt geïnt via automatische incasso.
De afschrijving van de automatische incasso kunt u begin maart verwachten.
Leden van wie wij geen automatische incasso opdracht hebben, worden verzocht
om voor 1 maart van het seizoen het verschuldigde bedrag over te maken
aan TV Leuth.
Indien u voor 1 april niet voldoet aan uw financiële verplichting
schuift uw lidmaatschap voor het komende seizoen op en moet u alsnog
de contributie betalen en mag TV Leuth u een boete berekenen.

Opzegging Lidmaatschap.
Opzegging van uw lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per E mail aan ledenadministratie@tvleuth.nl.
U dient dit 1 maand voor het einde van het seizoen (kalenderjaar) te
melden aan de ledenadministratie.. Dit betekend dat u voor 1 december
moet opzeggen. Indien u niet over E-mail beschikt, kunt u schriftelijk
opzeggen bij de Ledenadministratie van TV Leuth.

Artikel 2 Het Bestuur

Het Bestuur
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het
Dagelijks Bestuur. In geval van ontstentenis van een of meer functionarissen
voorziet het Bestuur in vervanging. Het Dagelijks Bestuur is belast met

  • de dagelijkse leiding van de vereniging
  • het uitvoeren van besluiten.

De voorzitter heeft bij uitvoering van de aan
het Bestuur toebedeelde taken de leiding. De voorzitter leidt de vergaderingen,
heeft het toezicht op de uitvoering van bestuursbesluiten en delegeert
en coördineert
de bestuurlijke activiteiten. De secretaris is belast met het bijeenroepen
van bestuurs-, en ledenvergaderingen en met de notulering van deze vergaderingen;
Tevens is de secretaris belast met het maken van een jaarverslag en het
zelfstandig uitwerken van die beleidsstukken, waartoe het bestuur in
speciale gevallen kan besluiten. De penningmeester voert het beheer over
de gelden van de vereniging toekomende gelden en betaalt de door de vereniging
verschuldigde bedragen. De penningmeester legt rekening en verantwoording
af zo dikwijls als dit door de voorzitter of het bestuur wordt gevraagd.
De commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten wordt in
de jaarvergadering gekozen. Jaarlijks treedt een van de commissarissen
af. Hij is binnen 3 jaar niet herbenoembaar. Jaarlijks treden 2 leden
van het bestuur volgens een bij loting op te maken rooster af. Aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 3 Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen
tenminste 6 maal per jaar en voorzover de voorzitter dit wenselijk acht.
Zulks geschiedt evenzo wanneer 3 bestuursleden schriftelijk en met opgaaf
van redenen een verzoek tot het houden van een bestuursvergadering tot
de voorzitter hebben gericht. De voorzitter roept dan een vergadering
bijeen, welke zal moeten plaatsvinden binnen 14 dagen na de ontvangst
van het betreffende verzoek.

Artikel 4 Ledenjaarvergadering

Het houden van de jaarvergadering zal aan de leden minstens 4 weken te voren worden bekend gemaakt, teneinde hen gelegenheid te geven voorstellen,
welke zij op die vergadering wensen in te dienen uiterlijk 14 dagen na
deze bekendmaking aan het bestuur te kunnen doen toekomen. Het indienen
van voorstellen door de leden geschiedt schriftelijk en dient ondertekend
te zijn door degene(n) die het voorstel ondersteunt(nen). Ter vergadering
kunnen geen voorstellen worden ingediend behoudens een voorstel van orde.De
leden ontvangen tijdig een oproep voor bijwoning van de ledenvergadering.
Op de agenda bij deze oproep worden geplaatst alle voorstellen van het
bestuur, benevens die waartoe een geldig verzoek bij het bestuur is binnengekomen.
Indien de voorzitter meent een spoedeisende ledenvergadering te moeten
beleggen met een kortere oproepingstermijn dan in het huishoudelijk reglement
gesteld, kunnen geen bindende besluiten worden genomen, tenzij tenminste
2/3 der aanwezige leden tijdens de vergadering het spoedeisende karakter
na stemming bevestigen.

Artikel 5. Reglementen

Het huishoudelijk reglement,
het baanreglement, het afhangreglement en eventuele andere reglementen
worden vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de ledenvergadering;
zij mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de geldende
statuten.

Artikel 6

In gevallen waarin noch de statuten noch het huishoudelijk
reglement niet of niet volledig voorziet beslist het bestuur.